Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Misiņš Jānis (1862 25. apr. (j.st.) Tirzas pag. Krācēs, Valkas apr. - 1945 17. janv. Rīgā) - bibliofils, bibliotekārs, bibliogrāfs, grāmatu tirgotājs, izdevējs un iesējējs, publicists.

     Dzimis saimnieka ģimenē. Mācījies Tirzas pagastskolā (1873-1874), taču slimības dēļ pārsvarā izglītojies pašmācības ceļā. No 1877 strādā ārsta A. Šummera aptiekā Velēnā (1879-1882 tās vadītājs). 1885-1892 saimnieko tēva mājās. 1892 pārceļas uz Lejasciemu, 1906 - uz Rīgu. 1908-1914 RLB mantzinis. 1917-1918 darbvedis Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas aptiekā. 1919 padomju laikā Izglītības tautas komisariāta bibliotēku apakšnodaļas arhīva sekcijas vadītājs, vēlāk Latvijas arhīva pārzinis. 1919-1920 Latvijas Valsts bibliotēkas pārzinis. 1920-1938 Rīgas pilsētas bibliotēkas latviešu nodaļas vadītājs. TZO 4.šķ. (1926), 3.šķ. (1932).

      M. ir bijis Latviešu izglītības biedrības ceļojošo bibliotēku komisijas loceklis (1914), Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja biedrs (1923-1925), biedrības godapriekšsēdētājs (1926). Rīgas pilsētas bibliotēkas pārstāvis Bibliotēku padomē (1924-1932).

     80. gadu sākumā M.sarakstās ar K.Valdemāru par bibliotēku jautājumiem, bez oficiālas atļaujas atver bibliotēku Tirzas pagastkolā, kur vietējiem iedzīvotājiem izsniedz grāmatas no sava un skolotāja A.Dzelzkalna krājuma, "Krācēs" ierīko gāmatu sietuvi un sāk tirgoties ar grāmatām. 1885 19.sept. M. saņem Vidzemes gubernatora atļauju bibliotēkas atvēršanai "Krācēs". Ap 1890 tapušais "Rādītājs par Krāces J.Misiņa grāmatu krātuvi" liecina par pirmajiem 500 M. bibliotēkas sējumiem, kā arī par bibliotēkas komplektēšanas ievirzi. 1892 ierīko grāmatu sietuvi un veikalu Lejasciemā, Uzumiem, uz šejieni pārvestā bibliotēka pieaug līdz 5000 sēj.(1905). 1905 kopā ar A.Niedru saņem atļauju grāmatu veikala atvēršanai Cēsīs Rīgas ielā 6. 1906 M. atver grāmatu veikalu Rīgā Kārļa ielā 27, 1909 - arī Vecā Jelgavas ielā 56a. M. kā grāmatu tirgotājs gādā par Rīgas 1. tautas bibliotēkas (dib.1906) fonda latviešu literatūras nodaļas nokomplektēšanu.

     1908 M. sakārto RLB Zinību komisijas bibliotēku pēc ugunsgrēka biedrības namā. 1911 pēc viņa ierosinājuma tiek apvienoti biedrības lasāmbibliotēkas un ZK bibliotēkas fondi un M. kļūst par ZK bibliotēkas pārzini (līdz 1940). 1925-1940 Latviešu literārās biedrības bibliotēkas pārzinis, no 1934 bibliotēka novietota J.M.bibliotēkas telpās, 1940 tā nodota kā atsevišķa grāmatu un rokrakstu fonds MB.

     1925 7.dec. M. noslēgtais līgums ar Rīgas pilsētas valdi paredz, ka viņa personīgais grāmatu krājums (ap 28 tūkst. izdevumu) nonāk pilsētas īpašumā, 1928 2.martā to atver publiskai lietošanai Torņa ielā 3.

     Starp M. izstrādātajiem bibliogrāfiskajiem darbiem īpaša nozīme ir "Latviešu rakstniecības rādītājam" (1-2, 1924, 1937), latviešu periodiskā izdevuma rādītājs krājumā "Latvju preses 100 gadi" (1922) un vairākiem biobibliogrāfiskiem rādītājiem (par Ausekli, K.Valdemāru u.c.). M. sagatavojis komentārus un bibliogrāfiskas piezīmes atsevišķiem rakstnieku (piem., F.Mālberga, A.Pumpura, J.Poruka) Kopoto rakstu izdevumiem. M. rakstījis arī par bibliotēkām un grāmatniecību. Nozīmīgākās publikācijas.: "Kā nodibināsim pilnīgu latviešu bibliotēku" (1912), "Vecs zelts" (1913, par atsevišķu latviešu seniespieddarbu atkārtotas publicēšanas nepieciešamību), "Latvijas grāmatrūpniecība un grāmatrūpnieki" (1925, 1943-1944). M. atmiņas "Atskats" mašīnrakstā glabājas LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā (saīsināti publicēts 2002.g.).                 

     M. izdevis 26 grāmatas, t.sk. Č.Dikensa "Oliveru Tvistu", Ļ.Tolstoja "Kazakus" (abi 1910) un E.Zolā "Sapni" (1914).

Lit.: Egle K. Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka, 1885-1935.  Rīga, 1935; Rancāns F. Jānis Misiņš un viņa bibliotēka. Rīga, 1963; Grāmatas un grāmatnieki : Misiņa bibliotēkas 100.gadadienai, 1885-1985. Rīga, 1985; Svēts mantojums Rīgai : J.Misiņš un viņa bibliotēka.  Rīga, 2002; J.M. personālfonds LAB Rokrakstu un reto grāmatu nod.; LVA, 235.f., 1a apr., 16.l.; 578.f., 4a l., 1.-3.lp.; LVVA, 12.f., 1.apr., 28.l., 30.lp.; 31.l., 111., 445.lp.; 1747.f., 1.apr., 314.l.; 1937.f., 1.apr., 41.-42.l.; 2792.f., 1.apr., 3.l., 61.-74.lp.

Il.: portreti visos augšmin. izd.

V.Zanders

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.