Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bušs (Busch) Nikolajs (1864 13. jūl. (j.st.) Rīgā - 1933 13. okt. Rīgā) - vācu tautības vēsturnieks, bibliotekārs.

     Dzimis grāmatveža ģimenē. Mācījies guberņas ģimnāzijā Rīgā, studējis 1883-1884, 1889-1893 Tērbatas universitātē. Strādājis par mājskolotāju. Vidzemes bruņniecības uzdevumā apzinājis vēstures avotus vairākos ārvalstu arhīvos.

     B. rakstījis par Baltijas vēsturi un kultūrvēsturi, kopā ar H.Bruiningu publicējis vēstures avotu krājuma "Livländische Güterurkunden" 1. sēj. (1908). 1895-1901 Doma muzeja inspektors, 1902-1904 Rīgas Vēstures un senatnes pētīšanas biedrības bibliotekārs (2. bibliotekārs kopš 1895), 1905-1909, 1912-1933 viens no biedrības direktoriem, 1909-1910 biedrības prezidents. Tībingenas universitātes goda doktors(1922).

     1904-1933 Rīgas pilsētas bibliotekārs, kas konsekventi turpina bibliotēkas līdzšinējās fondu komplektēšanas un lasītāju apkalpošanas tradīcijas. 1905 izstrādājis Rīgas publiskās lasītavas un tās vācu literatūras fonda daļas projektu. 1906 dibināto Rīgas pilsētas publisko lasītavu-bibliotēku pārvaldes loceklis.

     Vēstures un senatnes pētīšanas biedrības sēdēs sniegtā B. informācija par atradumiem biedrības un Rīgas pilsētas bibliotēkas krājumos konspektīvi atreferēta biedrības izdevumos (piem., vecākā liecība par RPB 1524.gadā - Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde.. aus dem J.1910. - Riga, 1911, S.178-180). B. atradis un noteicis RPB grāmatu vākos kā iesējumu izmantotus inkunābulu fragmentus, kā arī referējis par inkunābulu reģistrēšanas nepieciešamību 1. Baltijas bibliotekāru konferencē Rīgā 1930.g. Vairāki B.priekšlasījumi, kā arī apcere par viduslaiku grāmatām RPB-kā ir apkopoti viņa rakstu izlasē (1937, atsevišķi vācu un latviešu valodā).

Lit.: Bušs Nikolaus. No: Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga, 1928-1929, 2. sēj., 3362.-3363.sl.; A.Š.[vābe] Nikolajs Bušs. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr.10 (1933), 292.-293.lpp.; Hollander B. Dr. phil. h.c. Nicolaus Busch. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte Bd.25, H.2, Riga, 1934, S.198-210; Arbusow L. Nicolaus Buschs wissenschaftliche Arbeiten [arī N.Buša publ. bibliogr.]. Ibid, S.211-240; Busch Nikolai. No: Deutschbaltisches biografisches Lexikon, 1710-1960. - Köln, Wien, 1970, S.134-135; LVVA, 2792.f., 1.apr., 1.l., 12.-15., 42.-45., 102.-107. lp.; 4011.f.,  2.apr., 120.-121.l.

Il. : LKV, 3362.sl.

V. Zanders

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.