Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Berkholcs (Berkholz) Georgs (1817 23. nov. Sarkaņu muižā, Cēsu apr. – 1886 7. janv. (j.st.) Merānā, Itālijā) – vācu tautības bibliotekārs, periodisko izdevumu redaktors un izdevējs, publicists, sabiedrisks darbinieks.

Dzimis muižas īpašnieka ģimenē. Mācījies guberņas ģimnāzijā Rīgā, 1836–1837 studējis Tērbatas, 1838–1841 Berlīnes universitātē. 1841–1852 mājskolotājs Vidzemē, Igaunijā un Kostromas guberņā. 1862–1869 žurnāla "Baltische Monatsschrift" redaktors, 1867–1872 laikraksta "Zeitung für Stadt und Land" izdevējs, 1877–1885 laikraksta "Rigasche Zeitung" līdzizdevējs,1879 – redaktors.

B. rakstījis par aktuāliem sabiedriskiem jautājumiem, Baltijas pagātni un valodniecību, piemēram, "Der Bergmannsche Codex der livländischer Reimchronik" ("Mitteilungen aus der livländischen Geschichte" Bd.12, H.3, Riga, 1880), "Geschichte des Wortes "baltisch"" ("Baltische Monatsschrift" 1882). 1866–1875 viens no Rīgas Vēstures un senatnes pētīšanas biedrības direktoriem, 1875–1885 – biedrības prezidents. Tērbatas universitātes goda doktors (1884).                                  

1852–1861 bibliotekārs Publiskajā bibliotēkā "Rossikas" fondā un lielkņazes Helēnas Pavlovnas privātbibliotēkā Pēterburgā. 1861–1885 Rīgas pilsētas bibliotekārs, pirmais, kas bibliotēkā strādājis pilnu darba laiku. B. ieviesis Rīgas pilsētas bibliotēkā jaunu, izvērstāku fondu sistematizāciju, uzsācis veidot latviešu grāmatu nodaļu "Lettika". B. darbības laikā bibliotēkā ieviesti kartīšu katalogi, iespiests bibliotēkas jurisprudences nozares iespiestais katalogs (1874, papildin.1882), pieaugusi bibliotēkas publicitāte (bibliotēka piedalījusies Rīgas kultūrvēsturiskajā izstādē 1883.g.).

 

Lit.: [Diederichs H.] H. D. Georg Berkholz. Rigascher Almanach für 1887. Riga, 1886, S. 39–45; [Caune, V.] Berkholcs Georgs. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga, 1928–1929, 2. sēj., 2158.–2159.sl.; Lācis, M. Atskats bibliotēkas vēsturē (1524.–1944.). Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas raksti, I . Rīga, 1960, 20.–23.lpp.; Berkholz, Georg. Deutschbaltisches biografisches Lexikon, 1710–1960. Köln, Wien, 1970, S.59–60; Ребриева, Т. Б. Беркгольц Егор Егорович. Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры: Биографический словарь. Т.1 Императорская Публичная библиотека, 1795–1917. Спб., 1995, с. 87–89; LVVA, 4011.f.,  2.apr.,  47.–55.l.; 4060.f., 1.apr., 389.l

Il. : Rigascher Almanach für 1887; Ill. Beilage der Rig. Rdsch. 1903, Nr.3

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.