Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Reke (Recke) Johans Frīdrihs (1764 1. augustā (j.st.) Jelgavā – 1846 25. sept. turpat) – vācu tautības vēsturnieks, izdevējs, redaktors, kolekcionārs, sabiedrisks darbinieks.

Dzimis tirgotāja un Jelgavas birģermeistara ģimenē. 1774–1779 mācījies Jelgavas pilsētas skolā, 1779–1781Pētera akadēmijā,1781–1784 studējis Getingenes universitātē. No 1787 Kurzemes hercoga dienestā, 1788–1796 hercoga arhīva sekretārs. No 1796 Kurzemes guberņas valsts dienestā: 1796–1801 Kurzemes guberņas valdes sekretārs, 1801–1826 Kurzemes kamerālvaldes padomnieks, 1824–1825 Kurzemes vicegubernatora vietas izpildītājs.

1815 viens no Kurzemes literatūras un mākslas  biedrības dibinātājiem, 1827–1846 biedrības pastāvīgais sekretārs. 1818 Kurzemes provinces muzeja dibinātājs, 1818–1846 direktors. 1834 Getingenes universitātes goda doktors, bijis daudzu zinātnisko biedrību goda biedrs.

R. kopā ar K. E. Napjerski sastādījis biobibliogrāfisku izdevumu "Allgemeines  Schriftsteller– und Gelehrtenlexikon der Provinzen Livland, Estland und Kurland" ("Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes provinču  literātu un zinātnieku vispārējais leksikons", 1–4, 1827–1832).

R. atkārtoti laidis klajā vairākus 17.gs. tekstus: T. Hiērnes "Ehst–, Liv– und Lettländische Geschichte" (1794), K. Bornmaņa dzejojumu "Mitau" (1802). Izdevis žurnālu "Wöchentliche Unterhaltungen für Liebhaber deutscher Lektüre in Russland" (1805–1807) un "Neue Wöchentliche Unterhaltungen" (1808), kopā ar J. F. Stefenhāgenu rediģējis laikrakstu "Allgemeine Deutsche Zeitung für Russland" (1811–1831).

1807 R. pārdevis Tērbatas universitātes bibliotēkai 511 grāmatu un rokrakstu sējumus. 1820–1841 nosūtījis apmēram 150 latviešu grāmatu Getingenes un Bonnas universitāšu bibliotēkām, apmēram 4000 sējumu uzdāvinājis Kurzemes literatūras un mākslas biedrībai. Daļa no R. krājuma nonākusi Rīgas Vēstures un senatnes pētīšanas biedrības bibliotēkā.

 

Lit. : [Napiersky, C. E.] Dr. Johann Friedrich von Recke. Sendungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst.  Mitau, 1847, Bd.3, S.129–143; Misiņš, J. Lettica Getingenas universitātes bibliotēkā. Latvju Grāmata, Nr.9/10 (1923), 71.–75.lpp.; [Arbuzovs, L.] Reke Johans Frīdrichs fon der. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga, 1938–1939, 18. sēj., 35273.–35274.sl.; Webermann, O. A. Johann Friedrich von Recke und Göttingen. Göttinger Jahrbuch 1968, S.143–162; Reck(e), Johann Friedrich (v.). Deutschbaltisches biografisches Lexikon, 1710–1960. Köln, Wien, 1970, S.611–612; Jaanson, E. Die Bibliotheca Reckiana in der Universitätsbibliothek Tartu.  Buch und Bibliothekswissenschaft im Informationszeitalter. München, 1990, S.407–414; LVVA, 4011.f., 1.apr., 4578.l.; 5759.f., 2.apr., 1552.l.

Il.: Sendungen, prettituls; Baltische Hefte (Hannover). Bd.14 (1968), starp 48. un 49.lpp.

V. Zanderds

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.