Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Kimmels (Kymmel) Nikolajs Georgs (1816 17. jūn. Rīgā – 1905 8. jūl. turpat) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Dzimis aldara un tirgotāja ģimenē. Pēc ģimnāzijas pabeigšanas no 1832 tirgotāja māceklis pie V. B. Dikelmaņa (Dickelmann) 1832, J. A. Barklaja (Barclay) 1832–1834 un grāmattirgotāja Ed. Francena (Frantzen) 1834–1838. Pēc tam devies studiju ceļojumā uz ārzemēm, bet pēc atgriešanās 1841 dec. nopircis E. Francena veikalu, kas no 1842 1. janv. turpinājis darbu ar nosaukumu “N. Kymmel”. 1840. gados veikals atradies L. Smilšu un Jēkaba ielu stūrī. 1849 cenzūra atradusi veikalā daudz aizliegtu un vēl neatļautu grāmatu, notikusi izmeklēšana un veikals slēgts no jūl. līdz dec. Uzņēmums pakāpeniski izveidojies par vadošo grāmattirdzniecības firmu Rīgā ar vairākiem veikaliem, kuros pārdotas grāmatas ārvalstu, latviešu un krievu valodā, muzikālijas.Veikalā  piedāvāts plašs antikvārās literatūras klāsts, darbojusies grāmatu sietuve un apgāds.  1861 veikals atradies Zirgu ielā 27. 1877 firmas darbā iesaistījās K. dēls Nikolajs Kimmels jun. (1845–pēc 1922), izveidojot grāmatveikalu asociāciju, kurā ietilpa tēvam un dēlam piederošie veikali Smilšu ielā 17, Zirgu ielā 29,  Elizabetes  ielā 5 , no 1886 Šķūņu ielā 25. Turpmāk arhivālijās minētās veikalu adreses: 1887.g.– Elizabetes ielā 29 Vaļņu ielā 7 un Zirgu ielā 25, 1893.g. – Šķūņu ielā 17, Zirgu 27 un Elizabetes 29. K. sen. vadīja firmu līdz 1894,  darbību grāmattirdzniecībā pilnīgi beidzis 1904. K. jun. turpināja grāmatu tirdzniecību līdz 1921. 1922 viņš izbraucis uz Garmišu (Vācijā).

Galvenais izdevējdarbības virziens – baltvācu autoru darbi vācu valodā. Izdevis daiļliteratūru, vēsturiskus un biogrāfiskus pētījumus, dabzinātniskas un reliģiskas grāmatas u.c. Starp viņa izdevumiem kā nozīmīgākie minami vēsturiskie pētījumi – F. G. Bunges sastādītā „Liv–, Esth– und Curländisches Urkundenbuch”(1867), A. Pelhava „Das livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1886” (1887), M. Rūdolfa „Rigaer Theater– und Tonkünstler Lexikon..” (1890), A. Būholca „Geschichte der Juden in Riga..”(1899), J. Zīversa sastādītais krājums „Herder in Riga. Urkunden” (1868), dzejas antoloģija „Gedichte aus Riga”(1877), E. Kaizerlingas „Kurische Volksgeschichten” (1883), Lēvisa of Menāra „Kokenhusen und Umgebung” (1900).

 1850–1906 izdevis ap 15 grāmatas latviešu valodā – muzikālijas, krievu un vācu valodas mācību līdzekļus, dažas reliģiskas un praktiska satura grāmatas.

Sabiedriski aktīvs pilsonis. K. bija Lielās ģildes vecākais. Darbojies Rīgas literāri praktiskajā pilsoņu biedrībā. 1859 Līgatnes papīrfabrikas akcionārs, vēlāk arī akciju sabiedrības vadītājs. Viens no izdevuma “Baltische Monatschrift” dibinātājiem.

Lit.: Seuberlich E. Nikolai Georg Kymmel. Rigasche Stadtblätter,  nr. 30, 1905, S.255–256.

Av.: Buchholtz A. Fünftzig Jahre.., S. 203. LNB RX110, 4, 13, 85.–153. lpp. Rīgas adrešu grām. 1846––1913. LVVA 12. f., 1. apr., 8. l., 76. lp., 29. l., 44. lp.; 31. l., 110. lp.

Att.: Kimmela veikala darbinieki Rīgas jubilejas izstādē 1901.g. LNB R IL–3/88.

L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.